Hazai hírek

Válasszon nyelvet

Megjelent a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet), amely – egyes rendelkezések kivételével – 2023. november 1-én lép hatályba.

A jogszabály a belföldön forgalomba hozott kötelezően visszaváltási díjas, valamint önkéntesen visszaváltási díjas termékekre és e termékekkel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozik.

 

Kötelezően visszaváltási díjas termékek köre

A kötelezően visszaváltási díjas termékek körébe a meghatározott tejalapú készítmények kivételével fogyasztásra kész vagy koncentrátum italtermék fogyasztói, közvetlen csomagolása tartozik, amely lehet nem újrahasználható vagy újrahasználható műanyag, fém vagy üveg alapanyagú, palack vagy doboz formájú és 0,1–3 literig terjedő űrtartalommal bír; ide nem értve a csekély mennyiségű kibocsátó által forgalomba hozott italtermék csomagolását. 

A lakossági visszaváltás ösztönzése érdekében a Korm. rendelet visszaváltási díj megfizetését írja elő. A visszaváltási díj összege kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék esetén darabonként 50 Ft, melyet a gyártó fizet meg a koncessziós társaság részére.

          

Önkéntesen visszaváltási díjas termékek köre

Önkéntesen visszaváltási díjas termék a fenti termékek körébe nem sorolt, a gyártó által önkéntesen „visszaváltható” megjelöléssel gyártott, illetve forgalomba hozott meghatározott termék vagy termékcsomagolás, amelynek e megjelöléssel történő gyártását, illetve forgalomba hozatalát az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelentették. A gyártó a forgalmazóval kötött megállapodás alapján minősítheti a terméket vagy a csomagolást önkéntesen visszaváltási díjas termékké.             

Kötelezően visszaváltási díjas, újrahasználható termék, továbbá az önkéntesen visszaváltási díjas termék esetén a gyártó határozza meg a visszaváltási díj összegét. A kötelezően visszaváltási díjas termék a visszaváltási díjjal megnövelt vételáron hozható forgalomba, illetve forgalmazható, kivéve, ha fogyasztónak történő értékesítés esetén az italtermékkel együtt annak csomagolása nem kerül átadásra a fogyasztó részére.

Mik a gyártók, forgalmazók, fogyasztók és a koncessziós társaság jogai és kötelezettségei?

A Korm. rendelet meghatározza a rendszer egyes résztvevőinek (gyártók, forgalmazók, fogyasztók, koncessziós társaság) jogait és kötelezettségeit.

  • A gyártó a kötelezően visszaváltási díjas termék esetén GTIN szám és vonalkód, valamint meghatározott grafika elhelyezését biztosítja a terméken. Az önkéntesen visszaváltási díjas termék esetén a „visszaváltható” megjelölés feltüntetése szükséges. A jelölés biztosítja a lehetőséget a visszaváltási díjas termék megkülönböztetésére az egyéb termékektől, továbbá felhívja a figyelmet a visszaváltás lehetőségére.   A gyártó a kötelezően visszaváltási díjas, újrahasználható terméket annak újrahasználata érdekében visszaveszi, továbbá az önkéntesen visszaváltási díjas terméket, valamint annak csomagolását a forgalmazótól, a fogyasztótól visszaváltja.
  • A forgalmazó a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék visszaváltását a koncessziós társasággal kötött szerződés alapján végzi.

A kötelezően visszaváltási díjas, újrahasználható termék, valamint az önkéntesen visszaváltási díjas termék visszavételét pedig a gyártóval kötött megállapodás alapján végzi.

Kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékek visszavételére köteles a forgalmazó automata visszaváltó berendezés működtetésével minden 400 m2-nél nagyobb eladótérrel rendelkező, élelmiszert értékesítő üzlet esetén.

A forgalmazó a visszavételt folyamatosan és teljes nyitvatartási időben biztosítja, működteti a visszaváltó berendezéseket, valamint a működtetéshez szükséges technikai feltételeket és a koncessziós társaság számára a karbantartási feladatok elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítja.

  • A fogyasztók tájékoztatása érdekében a forgalmazó a visszaváltás alapvető feltételeit közzéteszi a forgalmazás helyén vagy a visszaváltásra kijelölt helyen. A fogyasztó a visszaváltási díj visszatérítésére abban az esetben jogosult, ha a terméket a visszaváltás helyén, meghatározott állapotban átadja.
  • A koncessziós társaság működteti a kötelező visszaváltási díjas rendszert, ennek keretében többek között biztosítja és működteti a szükséges informatikai felületet és rendszereket; működteti a jelölést lehetővé tevő rendszert; beszerzi, telepíti, karbantartja a visszaváltó berendezéseket; a hulladék átvételét, elszállítását, előkezelését, hasznosítás céljából történő átadását biztosítja; jelentéstételi, pénzügyi-számviteli nyilvántartási, valamint önellenőrzési rendszert működtet.

A koncessziós társaság az átadott kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék visszaváltási díját a fogyasztó részére megfizeti az automata visszaváltó berendezéseken keresztül közvetlenül, illetve annak hiányában a visszaváltásihely-üzemeltetőkön keresztül.

A koncessziós társaság feladata a visszaváltásihely-hálózat kialakítása is. A nem újrahasználható, kötelezően visszaváltási díjas termékek visszaváltása érdekében automata visszaváltó berendezéssel ellátott visszaváltási hely kialakítása kötelező a 400 m2-nél nagyobb eladótérrel rendelkező, élelmiszert értékesítő üzletek esetén; ennek hiányában továbbá visszaváltási hely kialakítása kötelező az ezer főnél nagyobb népességű településeken.

A koncessziós társaság fentieken túlmenően pályázatot ír ki visszaváltási hely önkéntes kialakítására az országos lefedettség biztosítása érdekében.

A jogszabály tájékoztatási, valamint szemléletformáló és edukációs tevékenység folytatására irányuló kötelezettséget is előír a koncessziós társaság részére.

Csatlakozási és szolgáltatási díj

A kötelező visszaváltási díjas rendszer koncessziós társaság általi működtetéséért a termék gyártója csatlakozási díj és szolgáltatási díj megfizetésére köteles. A díjak megállapítására vonatkozó miniszteri rendelet megjelenése 2023. november 30-ig várható.

Nyilvántartásba vételi és nyilvántartás-vezetési kötelezettség

A Korm. rendelet az önkéntesen visszaváltási díjas termék gyártója számára nyilvántartásba vételi, valamint ez alapján az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére nyilvántartás-vezetési kötelezettséget ír elő a visszaváltási díj alkalmazására vonatkozóan.

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működtetésében részt vevő felek közötti rendszeres párbeszéd lehetőségét biztosítják a Korm. rendeletben meghatározott országos konzultatív testületek: a Kötelező Visszaváltási Díjas Rendszer Fóruma és a Kötelező Visszaváltási Díjas Rendszer Díjtanácsa.

Tesztüzem

A jogszabály az átmeneti rendelkezések között a kötelező visszaváltási díjas rendszer országos bevezetése előtt zárt rendszerű tesztüzem végrehajtását írja elő a koncessziós társaság részére.

Fontos változás!

A jogszabály rendelkezik a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletnek a kötelező visszaváltási díjas rendszer bevezetése miatt szükséges módosításáról. Ennek egyik kiemelt eleme, hogy nem kell kiterjesztett gyártói felelősségi díjat fizetnie a gyártónak azon kötelezően visszaváltási díjas termékek után, amelyekre nézve a visszaváltási díjat megfizette.

Tekintettel arra, hogy a jogszabály hatálya az önkéntesen visszaváltási díjas termékekre is kiterjed, a Korm. rendelet rendelkezik arról, hogy az e termékeknek a jelen jogszabályi környezetben megfeleltethető betétdíjas termékekkel kapcsolatos szabályozást tartalmazó, a betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet hatályát veszti.